Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Worldkids.nl

 

1 Algemeen
1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Worldkids.nl. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Worldkids.nl volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden. Worldkids.nl is een handelsnaam van Grean Handelsonderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle met het inschrijfnummer: 08220830.
1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Worldkids.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Worldkids.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Worldkids.nl zijn overeengekomen.
1.4. Worldkids.nl heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de Worldkids.nl website te wijzigen.


2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Worldkids.nl zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Worldkids.nl behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst tussen Worldkids.nl en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van Worldkids.nl het door de klant vervolgens op Nu kopen icoon klikken op de website van Worldkids.nl; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de website van Worldkids.nl op de Nu kopen icoon te klikken, hierop van Worldkids.nl op het email adres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Worldkids.nl de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
2.3. De administratie van Worldkids.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Worldkids.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Worldkids.nl verrichte leveringen. Worldkids.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.


3 Prijzen/tarieven en betaling
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW). Bij bestellingen wordt een bijdrage in de verpakking- en verzendkosten per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2. Alle facturen zullen door de klant worden betaald via de beschikbare betalingsmogelijkheden zoals op de website van Worldkids.nl beschikbaar worden gesteld, zonder korting of compensatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Worldkids.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Worldkids.nl zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
3.4. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Worldkids.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5. Bij niet nakoming door de klant van wat betreffende betaling is overeengekomen, is Worldkids.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, evenals gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Worldkids.nl te weigeren.


4 Levering/verzendingstermijnen
4.1. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Worldkids.nl anders is aangegeven of tenzij met Worldkids.nl anders is overeengekomen.
4.2. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal tien (10) werkdagen ná ontvangst van de betaling, tenzij op de website van Worldkids.nl anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

Veelal worden de bestelling de volgende werkdag verzonden.
4.3. De verzendtermijn van producten uit voorraad bedraagt maximaal drie (3) dagen.de verzending wordt verzorgd door POSTNL of My Parcel.
4.3.b. Worldkids.nl biedt de mogelijkheid om modellen te reserveren die in de toekomst door de fabrikant uitgebracht worden. Bij deze artikelen staat onderaan in het scherm de verwachte levertijd. Worldkids.nl zal deze artikelen voor de klant bestellen nadat volledige betaling ontvangen zal zijn.
4.4. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Worldkids.nl overschreden wordt, zal Worldkids.nl de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Worldkids.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Worldkids.nl te melden.
4.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen nadat Worldkids.nl het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
4.6. Worldkids.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. De extra verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
4.7. Worldkids.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren indien er gerede twijfel bestaat over de door de klant opgegeven gegevens. Worldkids.nl zal de klant hiervan per omgaande in kennis stellen. Indien de klant kenbaar maakt dat deze toch geleverd wil hebben, dan zal deze bestelling alleen dan plaatsvinden indien het volledige bedrag inclusief verzendkosten door vooruitbetaling is voldaan.

4.8  Voor brievenbuspost geld een standaard taief van € 3,95 daar wij vooraf het gewicht niet wten en om misverstanden te voorkomen.Indien de klant heeft besloten om de bestelde artikelen d.m.v. brievenbuspost te laten verzenden is dat geheel op eigen risico van de klant,daar wij geen trackcode hebben om te controleren of het pakket is aangekomen.
 

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. Worldkids.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.


6 Risico
6.1. Het beschadigingrisico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Worldkids.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Worldkids.nl kunnen worden uitgesloten.

7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Worldkids.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2. Worldkids.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Worldkids.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8 Bestellingen/communicatie
8.1. Worldkids.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Worldkids.nl, dan wel tussen Worldkids.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Worldkids.nl.

9 Afkoelingsperiode (uitsluitend particuliere kopers)
9.1. Nadat de klant de hem/haar bestelde product heeft voldaan, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de betaling, de onderliggende overeenkomst met Worldkids.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Na ontvangst van de goederen kan de klant binnen 14 dagen het artikel reoturneren,mocht deze niet tevreden zijn met de geleverde goederen. Na deze periode kunnen er geen rechten meer ontleend worden omtrent retour sturen.
9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Worldkids.nl te melden. Indien de klant het product reeds heeft ontvangen, zal de klant - na overleg met Worldkids.nl - te sturen naar een door Worldkids.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
9.3. Betalingen die de klant reeds heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Worldkids.nl ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal Worldkids.nl deze betalingen binnen eenentwintig (21) werkdagen nadat Worldkids.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.Indien de volledige bestelling order retour gestuurd wordt, zal Worldkids.nl het aankoopbedrag minus de verzendkosten retourneren aan de klant.
9.4. Worldkids.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Worldkids.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Worldkids.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Worldkids.nl de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Worldkids.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

10 Garanties
10.1. Op de door Worldkids.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

11 Klachten
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Worldkids.nl serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Helpdesk van Worldkids.nl (de gegevens van deze afdeling staan elders vermeld in deze Voorwaarden).
11.3. Worldkids.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Worldkids.nl zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

12 Persoonsgegevens
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
12.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Worldkids.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Worldkids.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
12.3. Creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door Worldkids.nl in geen enkel bestand worden opgeslagen. Betalingen met creditcard worden afgehandeld via de beveiligde servers van PayPal.
12.4. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Worldkids.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Worldkids.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

13 Afdeling Klantenservice van Worldkids.nl
13.1. Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden vindt plaats met Worldkids.nl, afdeling Helpdesk, Slinger 31, 8281 MC te Genemuiden.

14 Diversen
14.1. Indien de klant aan Worldkids.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Worldkids.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Worldkids.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.
14.2. Worldkids.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

15 Toepasselijke recht en geschillenregeling
15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Worldkids.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Worldkids.nl en de klant zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter te Zwolle.
Nikko,Playmobil,Darda racebanen,Eichhorn,Heros houten speelgoed2e hands Playmobil,onderdelen Bruder,Nijntje,Woezel en Pip,Lego,Lego Duplo,Micki,Darda,pippi Langkous,Paola Reina poppen,Heless poppenkleertjes,
Bruder,Bruder Bworld,Smoby,BIG,BIG Waterplay,Baby Born,Siku,Britains,Quinny,Worldkids.nl,Worldkids Genemuiden,
RC Auto´s,Playmobil Onderdelen,Fischer price,Siku Farmer,Siku Control32,Siku 1:32,
RC Helicopter,Lego City,Playmobil Poppenhuis,Playmobil Vakantie.

Playmobil haven,Playmobil piraten,Playmobil Oertijd,Playmobil Future,KidsGlobe,Paola Reina,Darda racebanen,
Playmobil Hotel,Playmobil Transport haven, Playmobil nieuw 2012,Playmobil Dino.Playmobil Hotel,
Playmobil ponyranch,Playmobil Boerderij,Rolly Toys,

Aanbieding

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

 • 14-02-2017 - Bedankt, het popje is aangekomen.

  Vriendelijke groet,
  Theresia lees meer
 • 11-10-2016 - vandaag mn spulletjes ontvangen.
  toch nog snel ondanks de gemelde vertraging
  kan...  lees meer
 • 19-09-2016 - Bestelling snel geleverd, kan niet wachten om de Paola Reina...  lees meer
Plaats een bericht
© 2013 - 2018 worldkids.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.